Regulamin

 Regulamin Turkus Festival 2020

§1

Postanowienie ogólne

 1. Organizatorem  “Turkus Festival”, zwanego dalej festiwalem, jest Fundacja Akademia Młodych Głuchych z siedzibą w Warszawie (00-349), przy ulicy Tamka 18/16, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000777346, NIP: 525-278-38-72, REGON: 382859829, zwana dalej organizatorem.
 2. Festiwal jest organizowany w on-line w mediach internetowych należących do organizatora w dniach 21.-27.09.2020 r.
 3. Organizator oświadcza, że Festiwal nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z siecią Facebook i innymi portalami internetowymi.
 4. Działania festiwalowe obejmują:
  1. wydarzenia na żywo,
  2. publikacje materiałów filmowych,
  3. warsztaty on-line,
  4. organizacja stoisk wirtualnych partnerów.
 5. Celem festiwalu jest stworzenie przestrzeni kulturalnej, w której:
  1. zaprezentujemy przykłady aktywności kulturalno-społecznej Głuchych,
  2. będziemy budować społeczną świadomość istnienia środowisk Głuchych,
  3. zorganizujemy spotkania z inspirującymi i ciekawymi ludźmi.

§2

Partnerstwo festiwalu

 1. Organizacje pozarządowe, firmy, osoby prawne oraz osoby prywatne, zwane dalej partnerami, mogą brać udział w festiwalu po przedstawianiu dokładnego programu działań i podpisaniu porozumienia z organizatorem.
 2.  

§3

Organizacja działań w ramach festiwalu

 1. Zgłoszenia do realizacji działań przedstawionych w § 1, pkt. 4 a-c partner musi dokonać do 3 września2020 r. poprzez dedykowany formularz internetowy: https://forms.gle/VwAAP81CBjGuH4iH9
 2. Do 7 września 2020 r. partner otrzyma informację o akceptacji zgłoszenia działań przedstawionych w § 1., pkt. 4. a-c i zakwalifikowaniu do festiwalu.
 3. Do 10 września 2020 r. partner przedstawia organizatorowi szczegółowy program zgłoszonego działania.
 4. Do 13 września 2020 r. partner zobowiązany jest przesłać wszystkie materiały, które będą rozprowadzane bądź prezentowane w czasie trwania festiwalu.
 5. Wszelkie zmiany w programie muszą być na bieżąco uzgadniane
  z organizatorem.
 6. Przekroczenie terminów wskazanych w pkt. 1.- 4. jest podstawą
  do odrzucenia zgłoszenia.
 7. W przypadkach szczególnych terminy wskazane w pkt. 1.-4. mogą̨ zostać́ wydłużone.

§4

Organizacja stoisk wirtualnych

 1. Organizacje pozarządowe, firmy, osoby prawne oraz osoby prywatne, zwane dalej partnerami, mogą aplikować o publikację materiałów promocyjnych działalność w ramach działań przedstawionych w przedstawionych w § 1., pkt. 4 d.
 2. Do 10 września partner musi dokonać zgłoszenia stoiska poprzez wypełnienie dedykowanego formularza internetowego i przesłania filmu promującego działalność oraz loga w formacie *.png lub wersji wektorowej (https://forms.gle/yaR3VJyV53D8GkmVA).
 3. Film promujący działalność partnera:
  1. nie może być dłuższy niż 3 minuty.
  2. musi być nagrany w poziomie w  rozdzielczości 720p lub 1080p,
   w formacie MP4 lub MOV
  3. musi być opatrzony napisami w języku polskim w formie
   • napisów embedowanych w filmie,
   • napisów doczytywanych z zewnątrz (odpowiedni plik *.srt).
  4. nie może zawierać logo organizacji na początku i na końcu filmu.
  5. Do każdego filmu organizator przygotuje i umieści miniaturę z logo festiwalu i logo organizacji.
  6. Do 13 września 2020 r. partner otrzyma informację o akceptacji zgłoszenia.
  7. W przypadku, gdy film nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu lub z innych względów nie jest on w ocenie organizatora odpowiedni, cofa on wcześniej wyrażoną zgodę na udział w stoiskach wirtualnych przy festiwalu.

§5

Uczestnictwo w festiwalu

 1. Uczestnictwo w festiwalu jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnik, zgodnie z informacjami od organizatora, musi dokonać rejestracji na wybrane wydarzenia za pośrednictwem dedykowanego formularza zgłoszeniowego.
 3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych  festiwalu obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail.
 4. Podanie danych wskazanych w pkt. 3. jest dobrowolne, niezbędne do udziału w festiwalu.
 5. Wszelkie informacje przekazywane przez osoby biorące udział w festiwalu powierzane są organizatorowi.

§6

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z festiwalem jest Fundacja Akademia Młodych Głuchych z siedzibą w Warszawie (00-349), przy ulicy Tamka 18/16.
 2. Z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@fundamg.pl lub pod adresem pocztowym Administratora.
 3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do realizacji festiwalu w związku z akceptacją jego regulaminu.
 4. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji festiwalu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
 6. Dane uczestnika mogą zostać przekazane do państwa trzeciego ze względu na to, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać standardów ochrony obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 7. Dane mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook, na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych
  z działalnością serwisu.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§7

Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

 1. Podczas festiwalu jest możliwość utrwalania wizerunku partnerów oraz osób uczestniczących w postaci zdjęć lub nagrań audiowizualnych.
 2. Utrwalony wizerunek partnerów i uczestników festiwalu może być rozpowszechniany przez organizatora i partnerów, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicach, stronie internetowej, materiałach i broszurach informacyjnych zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie w celach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innym uczestników festiwalu oraz komentarzem opisującym przebieg festiwalu.
 3. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w festiwalu organizowanymi wyraża zezwolenie na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w zakresie określonym w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Z 2006r. Nr 90, poz. 631 z póżn.zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jeżeli okazałoby się to konieczne do rozpowszechniania wizerunku.
 4. W celu zapewnienia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 w sposób wyraźny i świadomy koniecznym jest:
  1. upublicznienie niniejszego regulaminu festiwalu na wydarzeniu Turkus Festival 2020 na profilu Facebook Fundacji Akademia Młodych Głuchych,
  2. zamieszczenie w formularzu zgłoszeniowym na wybrane wydarzenia festiwalu informacji, iż uczestnictwo wiąże się z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na zasadach wynikających z regulaminu, który udostępniony jest w wydarzeniu Turkus Festival 2020 na profilu Facebook Fundacji Akademia Młodych Głuchych.

§8

Postanowienie końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i programu festiwalu, zwłaszcza w zakresie dotyczącym terminów i  godzin emisji wydarzeń.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na udział partnera w festiwalu bez podawania przyczyny m.in. w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.
 3. Cofnięcie zgody na udział partnera w festiwalu, oznacza konieczność natychmiastowego odwołania wydarzenia zaproponowanego przez partnera, anulowanie publikacji materiałów filmowych, w tym związanych w organizacją stoiska witrualnego.
 4. Partnerowi festiwalu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji fundacji.
 5. Organizacja, która nie otrzyma zaproszenia do udziału w festiwalu, a będzie próbowała prowadzić na nim swoją działalność, może być potraktowana jako organizacja zakłócająca porządek festiwalu.
 6. Wysłanie zgłoszenia do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu.
 7. Regulamin festiwalu jest publikowany w wydarzeniu Turkus Festival 2020 na profilu Facebook Fundacji Akademia Młodych Głuchych.