Statut FAMG

Statut Fundacji
Akademia Młodych Głuchych

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA AKADEMIA MŁODYCH GŁUCHYCH, zwana dalej fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Szeligę, Konrada Kozłowskiego, Artura Werbel, zwanymi dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 1 marca 2019r. przez notariusza Justyną Lewczuk w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Wilcza 35/41 m. 5 za numerem Repertorium A Nr 383/2019.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

 1. Siedzibą fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działania fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§4

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§5

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§6

 1. Fundacja zastrzega sobie możliwość, iż w przyszłości podejmie się prowadzenia działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą,
 3. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji, w tym spółek z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów działania zgodnie z obowiązującym przepisami.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 7. Fundacja może używać pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby fundacji.

§7

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II.
Cele i zadania fundacji

§8

Celem nadrzędnym Fundacji Akademia Młodych Głuchych jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych głuchych i słabosłyszących, niwelowanie wszelkich barier wynikających z wady słuchu, integracja społeczna i aktywizacja w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, zawodowej, informacyjnej, sportowej, rekreacyjnej.

§9

 1. Cele szczegółowe fundacji to:
  1. upowszechnianie wiedzy na temat potrzeb i sposobu funkcjonowania w społeczeństwie osób głuchych i słabosłyszących;
  2. wyrównywania szans osób z wadą słuchu i ich rodzin, szczególnie w zakresie dostępu

   do edukacji i kultury;

  3. stwarzanie możliwości zdobywania wiedzy poprzez edukację formalną, pozaformalną

   i nieformalną oraz edukację przez całe życie;

  4. inicjowanie działań umożliwiających integrację społeczną osób z uszkodzonym słuchem;
  5. rozwój i promocja Kultury Głuchych;
  6. organizowanie działalności kulturalnej oraz popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej,

   w szczególności tej służącej rozwojowi i promocji kultury dziecięcej i młodzieżowej;

  7. promowanie młodych talentów, najzdolniejszych uczniów i studentów oraz pomaganie

   w procesie indywidualnego rozwoju;

  8. wspomaganie rozwoju demokracji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
  9. przeciwdziałanie uzależnieniom i propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia;
  10. propagowanie szacunku wobec praw ludzi i kultur i prawa do swobodnego rozwoju;
  11. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji;
  12. zachęcanie do podejmowania współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego;
  13. tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży niesłyszącej

   i słabosłyszącej kształcącej się na poziomie wyższym;

  14. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz udzielania pomocy szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się uczniom szkół podstawowych

   i ponadpodstawowych, studentom szkół wyższych;

  15. rozwój turystyki, agroturystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, dorosłych;
  16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  17. wspieranie zatrudnienia: pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, zdobywaniu, podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych;
  18. ochrona dziedzictwa kulturowego, narodowego i środowiska naturalnego.

§10

 1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez podejmowanie wszelkiej, prawem dozwolonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczą.
 2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie:
  1. działalności wspomagającej rozwój edukacji, oświaty i wychowania;
  2. organizowania festiwali, festynów i imprez integracyjnych promujących naukę, oświatę, ekologię, kulturę i sport;
  3. organizowania kursów, szkoleń, konferencji, warsztatów, sympozjów, turnusów rehabilitacyjnych, wymian młodzieży, imprez kulturalnych i artystycznych;
  4. organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
  5. tworzenia funduszu stypendialnego i udzielanie nagród;
  6. wspierania i organizacji wolontariatu;
  7. współpracy z innymi fundacjami, instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami fundacji;
  8. współpracy międzynarodowej, międzysektorowej, lokalnej w zakresie objętym celami fundacji;
  9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  10. organizowania kampanii informacyjnych;
  11. działalności związanej z tłumaczeniami;
  12. organizowania i prowadzenia ośrodków konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, spółdzielni socjalnych, grup terapeutycznych, punktów informacyjnych, grup wsparcia;
  13. opracowywania i wdrażania projektów służących realizacji zadań statutowych fundacji.
  14. wydawania różnorodnych publikacji w formie papierowej i elektronicznej, w szczególności: newsletterów, materiałów informacyjnych i promocyjnych, magazynów, periodyków;
  15. organizowania kampanii informacyjnych;
  16. poradnictwa i doradztwa;
  17. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z uszkodzonym słuchem;
  18. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz osób niesłyszących i słabosłyszących;
  19. wspierania mobilności dzieci, młodzieży i dorosłych;
  20. wspierania inicjatyw młodzieżowych oraz grup lokalnych;
  21. opracowywania i wdrażania projektów służących realizacji zadań statutowych fundacji;
  22. współdziałania z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organami administracji publicznej i organami administracji samorządowej w zakresie wynikającym z celów i zadań statutowych fundacji;
  23. prowadzenia szeroko rozumianej międzynarodowej działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej wśród młodzieży różnych państw i kultur, a szczególnie w ramach krajów

   Unii Europejskiej.

  24. działalności związanej z tworzeniem grafiki, animacji multimedialnych, nagrań wideo i filmów;
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  2. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  3. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  4. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  5. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  6. 58.11.Z Wydawanie książek;
  7. 58.13.Z Wydawanie gazet;
  8. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  9. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
  10. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  11. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  12. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
  13. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  14. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
  15. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
  16.  73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
  17. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
  18. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  19. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  20. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  21. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  22. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  23. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  24. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  25. 85.59.A Nauka języków obcych;
  26. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  27. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
  28. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
  29. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  30. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Rozdział III.
Majątek i dochody fundacji

§11

 1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych)

  oraz inne mienie nabyte przez fundację w toku jej działania.

§12

 1. Przychody fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji i subwencji od osób prawnych;
  3. dochodów ze zbiórek i aukcji w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych;
  4. dochodów z majątku fundacji;
  5. odsetek i lokat bankowych;
  6. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  7. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, działalności gospodarczej,
  8. funduszy uzyskanych z udziału w konkursach, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 2. Całość przychodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 3. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.

§13

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Rokiem obrachunkowym fundacji jest rok kalendarzowy.

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na cele statutowe, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej.

§16

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§17

 1. W fundacji zabrania się̨:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają̨ w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są̨ związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż̇ w stosunku do osób trzecich, w szczególności,

   jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż̇ w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą̨ członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż̇ w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV.
Organy fundacji

§18

 1. Organami fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej zarządem;
  2. Rada Fundacji, zwana dalej radą.

§19

 1. Zarząd jest organem realizującym misję statutową, zarządzającym majątkiem oraz reprezentującym fundację.
 2. Członkowie pierwszego zarządu są powołani przez fundatorów.
 3. Kolejnych członków zarządu, na miejsce osób które przestały pełnić tę funkcję, bądź dla poszerzenia składu zarządu powołuje w drodze uchwały zarząd.
 4. Zarząd składa się z od 2 do 5 członków i pracuje w trybie bezkadencyjnym.
 5. Pracami zarządu kieruje prezes zarządu.
 6. Fundator może wchodzić w skład zarządu.
 7. Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na miesiąc wcześniej na ręce zarządu fundacji;
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  3. śmierci członka zarządu;
  4. odwołania.

§20

 1. Odwołanie członka zarządu następuje w przypadku:
  1. istotnego naruszenia postanowień statutu;
  2. nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu;
  3. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji w wyniku choroby trwającej nie krócej niż rok.
 2. Odwołanie członka zarządu może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków zarządu.

§21

 1. Do kompetencji zarządu należy:
  1. kierowanie bieżąca działalnością fundacji;
  2. realizacja celów statutowych;
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem fundacji;
  5. reprezentowanie fundacji na zewnątrz;
  6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  7. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów;
  8. powoływanie oddziałów, zakładów filii, przedstawicielstw fundacji i inne jednostki organizacyjne;
  9. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  10. podejmowanie decyzji o zmianie statutu;
  11. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji fundacji.
 2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać radzie roczne sprawozdanie z działalności fundacji.
 3. Zarząd może powołać dyrektora zarządzającego do bieżącego kierowania pracami fundacji.
 4. Zarząd może zatrudnić także innych pracowników do realizowania celów statutowych fundacji.
 5. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

§22

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na roku.
 2. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przez planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie zarządu.
 4. Posiedzenia zarządu są protokołowane.
 5. Zarząd podejmuje decyzję za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków.
 6. Przez zwykłą większość głosów rozumie się taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos „przeciw”.
 7. Głosy wstrzymujące i nieważne pomija się.
 8. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos prezesa.
 9. Posiedzenie zarządu może być zwołane na pisemny wniosek prezesa zarządu lub przynajmniej dwóch jego członków w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 10. Nadzwyczajne posiedzenie zarządu powinno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 11. Każdy z członków zarządu dysponuje jednym głosem.
 12. Posiedzenia zarządu prowadzi prezes lub członek zarządu przez niego wskazany.
 13. W posiedzeniu zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów fundacji, fundatorzy oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

§23

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym, doradczym i inicjującym fundacji.
 2. Rada składa się z 3 do 5 członków.
 3. Członek rady jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów w drodze uchwały.
 4. Członek rady jest powoływany na czas kadencji, która trwa 5 lata.
 5. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego rady, który kierują jej pracami.
 6. Fundator może wchodzić w skład rady.
 7. Członkowie rady:
  1. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu;
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów

   lub wynagrodzenie nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 8. Członkostwo w radzie wygasa w przypadku:
  1. upływu kadencji;
  2. śmierci członka rady;
  3. rezygnacji;
  4. skazania członka rady prawomocnym wyrokiem sądy za przestępstwo umyślne;
  5. dwołania.
 9. Nie można łączyć członkostwa w radzie z członkostwem w zarządzie.

§24

 1. Do zadań rady należy:
 2. opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności fundacji opracowanych

  przez zarząd;

 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez zarząd;
 4. wnioskowanie w sprawach:
  1. struktur organizacyjnych fundacji,
  2. zmian statutu fundacji,
  3. regulaminów działalności organów jednostek organizacyjnych fundacji,
  4. obsady kadrowej ważniejszych stanowisk pracy;
 5. wnioskowanie w przedmiocie likwidacji fundacji, połączenia z innymi jednostkami organizacyjnymi, przeznaczenia majątku fundacji po jej likwidacji;
 6. wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów fundacji;
 7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych fundacji.

§25

 1. Rada zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący rady z własnej inicjatywy albo na wniosek zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie rady.
 4. Posiedzenia rady są protokołowane.
 5. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków.
 6. Przez zwykłą większość głosów rozumie się taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos „przeciw”.
 7. Głosy wstrzymujące i nieważne pomija się.
 8. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego rady.
 9. Posiedzenie rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy zarządu bądź na pisemny wniosek przewodniczącego rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 10. Nadzwyczajne posiedzenie rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 11. Każdy z członków zwyczajnych rady dysponuje jednym głosem.
 12. Posiedzenia rady prowadzi przewodniczący lub członek rady przez niego wskazany.
 13. W posiedzeniu rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów fundacji, fundatorzy oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 14. W posiedzeniu rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy fundacji w celu udzielania wyjaśnień.

Rozdział V.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§26

 1. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednoosobowo prezes zarządu lub dwóch członków zarządu łącznie.
 3. W sprawach majątkowych do kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) wystarczający jest podpis prezesa zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
 4. Dla ważności rozporządzeń przewyższających kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) wymagany jest podpis dwóch członków zarządu, w tym prezesa fundacji.
 5. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do załatwiania konkretnych spraw.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe

§27

Zmian w statucie fundacji dokonuje jednomyślnie zarząd fundacji w drodze uchwały, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. Zmiany mogą dotyczyć celów dla realizacji, których fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§28

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie nadrzędny cel fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§29

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub wobec wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji fundacji podejmuje jednomyślnie zarząd, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 3. W razie likwidacji fundacji funkcję likwidatora pełni zarząd lub wyznaczony przez niego likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki zarządu.
 4. Majątek powstały po likwidacji fundacji przekazuje się innym organizacjom pozarządowym,

  których działalność odpowiada celom fundacji.

§30

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach.